ข่าวสาร การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 14 (EENET2022)

ไฟล์กำหนดการ ฯ–> ตารางกำหนดการEENET2022

กำหนดการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 14 (EENET 2022)
ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ดีขึ้น

AI Technology and Creating Innovation for the Better Life

ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2565

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
8.00 – 12.00 น.ลงทะเบียน
12.00 – 13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น.นำเสนอผลงานทางวิชาการ
ห้อง ห้อง Acadia Hall 1 ห้อง Acadia Hall 2ห้อง Acadia Hall 3  ห้อง Andamanห้อง Similan 
Session   ES1  CP1 IN1 
Paper IDs  ES-743,ES-701,ES-704,ES-705,ES-706,ES-707,ES-708,ES-737CP-416,CP-401,CP-402,CP-405,CP-407,CP-408,CP-412,CP-414IN-802,IN-803,IN-804,IN-808,IN-809,IN-812,IN-819,IN-824
ประธาน  ผศ.ดร.พิทักษ์ บุญนุ่น (RMUTSV)ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ (RMUTP)ผศ.วุฒิไกร จันทร์ขามเรียน (RMUTO)
   รศ.ดร.บุญยัง  ปลั่งกลาง (RMUTT)ดร.เจษฎา  สานสุข (NPU)ดร.ก่อเกียรติ อ๊อดทรัพย์ (RMUTL)
15.00 – 15.15 น.Coffee Break
ห้องBallroom Foyer
15.15 – 17.15 น.นำเสนอผลงานทางวิชาการ
ห้อง ห้อง Acadia Hall 1 ห้อง Acadia Hall 2ห้อง Acadia Hall 3  ห้อง Andamanห้อง Similan 
Session  GN1   PE1  PW1
Paper IDs  

GN-901,GN-902,GN-908,GN-909,GN-910,GN-911,GN-914,GN-921

PE-302,PE-303,PE-304,PE-305,PE-306,PE-308,PE-312,PE-315

PW-101,PW-102,PW-103,PW-104,PW-107,PW-108,PW-109,PW-111

ประธาน  ผศ.สิทธิชัย  บุญปิยทัศน์ (RMUTR)รศ.ดร.สันติ  หวังนิพพานโต (PIT)ผศ.วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ (RMUTL)
รองประธาน  อ.กมลณิตย์ ภู่สร (RMUTP)ดร.ไพวรรณ เกิดตรวจ (RMUTI)อ.วราภรณ์ ลือใจ (RUS)
17.30 – 18.30 น.
เสวนาเรื่อง “แนวปฏิบัติการขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.) เกณฑ์ใหม่ปี 2564” ห้อง Ballroom A
18.30-20.00 น.งานเลี้ยงต้อนรับคณะกรรมการและผู้ร่วมประชุมวิชาการทุกท่าน
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
8.00 – 12.00 น.ลงทะเบียน
8.30 – 10.00 น.นำเสนอผลงานทางวิชาการ
ห้อง ห้อง Acadia Hall 1 ห้อง Acadia Hall 2ห้อง Acadia Hall 3  ห้อง Andamanห้อง Similan 
Session CT1  CT2, DS1 IN2   SS1  EC1
Paper IDs

CT-501,CT-502,CT-503,CT-504,CT-507,CT-508

CT-509,CT-510,CT-511,DS-601,DS-602,DS-603

IN-805,IN-806,IN-813,IN-814,IN-816,IN-817

SS-1009,SS-1001,SS-1002,SS-1003,SS-1004,SS-1005,SS-1008

EC-201,EC-202,EC-203,EC-204,EC-205,EC-206

ประธานผศ.ดร.วิภพ ใจแข็ง (CRRU)ผศ.วิโรจน์ พิราจเนนชัย (RMUTT)ดร.ประกาศิต ปราบพาล (SKTC)รศ.ดร.ศักดิ์ระวี ระวีกุล (RMUTI)ศ.ดร.ปรีชา ยุพาพิน (SKTC)
รองประธานดร.วีระ ธันยาภิรักษ์ (RMUTI)ผศ.ดร.ณตฤณ จันทร์จำรัส (RMUTT)ผศ.เอกวิทย์  หายักวงษ์ (RMUTI)ผศ.ดร.เกษม เนื้อแก้ว (RMUTI)รศ.ดร.อุเทน  คำน่าน (RMUTL)
10.00 – 10.15 น.Coffee Break
ห้องBallroom Foyer
10.15 – 10.45 น.พิธีเปิดการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 14 (EENET 2022)
ห้องGrand Ballroom
10.45 – 11.15 น.

Keynote 1: ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

หัวข้อบรรยาย “เดินหน้าปฎิรูปการศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรมสู่ความเป็นเลิศทางทักษะสู่งานสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี”

11.15 – 11.45 น.

Keynote 2: ศาสตราจารย์ ดร. ประยุทธ อัครเอกฒาลิน ศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หัวข้อบรรยาย “5G and Beyond: Research and Applications” 

11.45 – 12.15 น.

Keynote 3: คุณมติชน มณีภาศ ประธานฝ่ายเทคโนโลยี (chief technology officer)

หัวข้อบรรยาย“ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยุคใหม่กับ AI อัจฉริยะ (Startup)”

12.15 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น.นำเสนอผลงานทางวิชาการ 
ห้อง ห้อง Acadia Hall 1 ห้อง Acadia Hall 2ห้อง Acadia Hall 3  ห้อง Andamanห้อง Similan 
SessionCT3    ES2  GN2 PW2IN3  
Paper IDs

CT-512,CT-513,CT-515,CT-516,CT-517,CT-518,CT-519,CT-520

ES-709,ES-710,ES-711,ES-712,ES-713,ES-714,ES-715,ES-716

GN-915,GN-916,GN-917,GN-918,GN-919,GN-920,GN-922,GN-923

PW-106,PW-110,PW-112,PW-113,PW-114,PW-116,PW-117,PW-118

IN-818,IN-822,IN-825,IN-826,IN-827,IN-828,IN-830,IN-853

ประธานผศ.ดร.อาทิตย์  ยาวุฑฒิ (RMUTL)ผศ.ดร.ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล (RMUTSV)รศ.ดร.เวคิน  ปิยรัตน์ (SWU)รศ.ดร.นัฐโชติ  รักไทยเจริญชีพ (RMUTP)ผศ.ดร.อภิชฏา  ทองรักษ์ (RMUTP)
รองประธานอ.สุธี รุกขพันธุ์ (RMUTR)ผศ.ดร.ประหยัด  กองสุข (RMUTO)ผศ.ดร.จรัญ  คนแรง (CRRU)ดร.สุวัฒน์ กิจเจริญวัฒน์ (UTK)ดร.กัมปนาท ซิลวา (ENTEC สวทช)
15.00 – 15.15 น.Coffee Break
ห้องBallroom Foyer
15.15 – 17.15 น.นำเสนอผลงานทางวิชาการ 
ห้อง ห้อง Acadia Hall 1 ห้อง Acadia Hall 2ห้อง Acadia Hall 3  ห้อง Andamanห้อง Similan 
SessionPW3  ES3 GN3 CP2IN4
Paper IDs

PW-119,PW-120,PW-121,PW-122,PW-123,PW-124,PW-125,PW-126

ES-717,ES-719,ES-720,ES-721,ES-722,ES-723,ES-724,ES-726

GN-928,GN-929,GN-930,GN-931,GN-932,GN-933,GN-934,GN-936

CP-406,CP-410,CP-411,CP-413,CP-417

IN-829,IN-831,IN-832,IN-833,IN-834,IN-835,IN-838,IN-852

ประธาน ดร.จิรวดี ผลประเสริฐ  (NU)ดร.นุวงศ์ ชลคุป (ENTEC สวทช)  ดร.เจษฎา สารสุข (NPU) ผศ.ดร.สายชล  ชุดเจือจีน (UTK) รศ.ดร.พิมพ์นภัส ภูมิกิตติพิชญ์ (RMUTT)
รองประธาน ผศ.พิษณุ ศรีธงชัย (PIT) อ.ดร.วีระกุล ปทุมกุล (PIT)อ.สุจิตรา จีนะวงษ์ (RMUTL) ดร.ทศพล ทิพย์โพธิ์ (RMUTR)ผศ.เอกวิทย์ หายักวงษ์ (RMUTI) 
17.30 – 18.30 น.การประชุมคณะกรรมการ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 14 (EENET 2022)
ห้องAndaman
18.30 – 23.00 น.Dinner Talk (18.30 – 19.30 น.) / งานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุม EENET 2022 / มอบรางวัลบทความดีเด่น และ พิธีมอบงานสู่เจ้าภาพปีต่อไป (มทร.อีสาน สกลนคร)
ห้อง Grand Ballroom 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
8:00 – 12.00 น. ลงทะเบียน
8.30 – 10.00 น.นำเสนอผลงานทางวิชาการ
ห้อง ห้อง Acadia Hall 1 ห้อง Acadia Hall 2ห้อง Acadia Hall 3  ห้อง Andamanห้อง Similan 
SessionGN4 ES4 EC2  PW4IN5 
Paper IDs

GN-926,GN-937,GN-939,GN-940,GN-942,GN-943

ES-730,ES-731,ES-732,ES-733,ES-734,ES-735

EC-207,EC-208,EC-209,EC-210,EC-211,EC-212

PW-127,PW-128,PW-129,PW-130,PW-131,PW-132

IN-839,IN-840,IN-841,IN-842,IN-843,IN-854 

ประธาน ผศ.ดร.วารุณี  ศรีสงคราม (RUS)ผศ.ดร.ณฐภัทร พันธ์คง (RMUTT)  ผศ.ดร.เตือนใจ  อาชีวะพนิช (RUS)ดร.กัญจนา ชัยอมฤต (RMUTI) ผศ.ดร.ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล (RMUTSV) 
รองประธานผศ.กิตติพงษ์ พุ่มโภชนา (RMUTR)  ผศ.ธราธิป ภู่ระหงษ์ (PUN) ดร.อนุสรณ์ ยอดใจเพ็ชร (RMUTL) ผศ.ดร.เฉลียว  เกตุแก้ว (RUS) ผศ.วุฒิชัย  สง่างาม (RMUTI)
10.00 – 10.15 น.Coffee Break
ห้องMeeting Room Foyer
10.15 – 12.15 น.นำเสนอผลงานทางวิชาการ
ห้อง ห้อง Acadia Hall 1 ห้อง Acadia Hall 2ห้อง Acadia Hall 3  ห้อง Andamanห้อง Similan 
Session GN5,PE2ES5  IN6  IN7
Paper IDsGN-944,PE-310,PE-311 

ES-738,ES-739,ES-740,ES-741,ES-742 

 

IN-845,IN-846,IN-847,IN-848,IN-849

IN-850,IN-851,IN-855,IN-856,IN-857 

ประธาน ผศ.ดร.ไพบูลย์  เกียรติสุขคณาธร (RUS) รศ.ดร.ประมุข  อุณหเลขกะ (RUS) ผศ.ดร.สมพร  ศรีวัฒนพล (RUS)  รศ.ดร.ดนุพล  คำปัญญา (RUS)
รองประธาน อ.สยามรัฐ  เพิกอาภรณ์ (RUS) ผศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง (RMUTT) อ.วิสุทธิ์  ตันติรุ่งเรือง (RUS)  อ.วิภูษณะ  ฉายินทุ (RUS)
12.15 – 13.15 น.รับประทานอาหารกลางวัน
ห้องAndaman Wing A
13.15 – 14.30 น.พิธีปิดการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 14 (EENET 2022)
ห้องGrand Ballroom
14.30 – 14.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 18.00 น.คณะกรรมดำเนินงานและคณะกรรมการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้าประชุมสรุปผลการดำเนินงาน 

การลงทะเบียนบทความ
1. สำหรับผู้นำเสนอบทความที่ได้รับการตอบรับแล้ว (Accepted) เท่านั้น
2. ชำระค่าลงทะเบียน ผ่านระบบเวปไซต์ส่งบทความ

ชำระค่าลงทะเบียน

3. คู่มือการชำระเงินค่าลงทะเบียน  

 
บุคคลทั่วไปและนักศึกษา 

♦ อัตราค่าลงทะเบียน

ลงทะเบียนล่วงหน้า

(ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565)

บุคคลทั่วไปนักศึกษา
1 บทความ 4,000.- 2,500.-
เพิ่มบทความ 1,500.- 1,500.-
ผู้ติดตาม (ต้องมีชื่อในบทความ)3,0002,500
ผู้เข้าร่วมงาน4,0002,500

ลงทะเบียนภายหลัง

  
1 บทความ5,000.-3,500.-
เพิ่มบทความ2,000.-2,000.-
ผู้ติดตาม (ต้องมีชื่อในบทความ)4,0003,500
ผู้เข้าร่วมงาน5,0003,500

 

♦ ของที่ระลึก

รายการบุคคลทั่วไปและนักศึกษา
บุคคลทั่วไปนักศึกษาบทความเพิ่มผู้ติดตาม/ผู้เข้าร่วมงาน
กระเป๋าผ้า////
เล่มเอกสารการประชุมวิชาการ/   
ใบประกาศนียบัตร/// 
เสื้อ// /

Call For Paper

Keynote Speaker

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ดีขึ้น

AI Technology and Creating Innovation for the Better Life

1.ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน

หัวข้อบรรยาย “5G and Beyond: Research and Applications”

ภาควิชาวิศกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2.ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล

หัวข้อบรรยาย “เดินหน้าปฎิรูปการศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรมสู่ความเป็นเลิศทางทักษะสู่งานสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี”

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

3. คุณมติชน มณีภาศ

หัวข้อบรรยาย“ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยุคใหม่กับ AI อัจฉริยะ (Startup) ”

ประธานฝ่ายเทคโนโลยี (Chief Technology Officer)
Easyrice Digital Technology Co.,Ltd

 

สถานที่จัดงานและกำหนดการสำคัญงาน EENET2022

กำหนดการสำคัญ

เริ่มรับบทความ
1 ธันวาคม 2564
หมดเขตรับบทความ 1 มีนาคม 2565  18 มีนาคม 2565
ระยะเวลาขยายรับบทความ27 มีนาคม 2565
ประกาศผลการพิจารณาบทความ 8 เมษายน 2565
หมดเขตรับบทความฉบับสมบูรณ์ 22 เมษายน 2565 
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน13 พฤษภาคม 2565
วันประชุมวิชาการ EENET 2022 25 – 27 พฤษภาคม 2565


สถานที่จัดงาน
ณ โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ภูเก็ต

ผู้สนับสนุนงาน EENET 2022

IEEE_PES_Logo