ข้อมูลการประชุม

 การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 14

          เครือข่ายความร่วมมือด้านวิศวกรรมไฟฟ้าของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยบทความวิชาการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมคอมพิวเตอร์การวัดคุมและระบบควบคุม ตลอดจนสาขาที่ใกล้เคียง โดยจัดการประชุมมาแล้ว 13 ครั้ง และในปี 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 14 (EENET 2022) ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ภูเก็ต

เครือข่าย EENET

เครือข่ายความร่วมมือด้านวิศวกรรมไฟฟ้าของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยนครพนม

คณะกรรมการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า

รองศาสตราจารย์ ดร.โกศลโอฬารไพโรจน์      ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.กาณฑ์   เกิดชื่น  ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ  ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ภูมิกิตติพิชญ์   ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทนคำน่าน รองประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติหวังนิพานโตกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยังปลั่งกลางกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ระวี ระวีกุล  กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.เวคินปิยรัตน์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประหยัดกองสุข  กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์บุญนุ่น   กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายชล ชุดเจือจีน   กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณีศรีสงคราม กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญคนแรงกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย สง่างาม  กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย บุญปิยทัศน์    กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกวิทย์  หายักวงษ์       กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ กรรมการ
 อาจารย์ ดร.เจษฎา สารสุขกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.นัโชติ   รักไทยเจริญชีพกรรมการและเลขานุการ
   
1. รศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Vice Chairman ด้าน Meeting & Conference, IEEE PES
2. นายสมชาย หอมกลิ่นแก้วรองผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง Vice Chaiman ด้าน Technical Seminar, IEEE PES
3. ผศ.ดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Vice Chair ด้าน Students & Membership Activities, IEEE PES
4. รศ.ดร.นรเศรษฐ พัฒนเดช สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังCommittee, IEEE PES
5. รศ.ดร.ธนพงษ์ สุวรรณศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Committee, IEEE PES
6. รศ.ดร.สมพร สิริสำราญนุกุลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือCommittee, IEEE PES
7. ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยCommittee, IEEE PES
8. ดร.ประดิษฐพงษ์ สุขสิริถาวรกุล Hitachi ABB Power Grids (Thailand)  เลขาธิการ IEEE PES