ประกาศมาตราการคัดกรอง COVID-19

ประกาศ
ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านต้องได้รับวัคซีน COVID-19 อย่างน้อบ 2 เข็มและได้รับการตรวจรับรองหาเชื้อ COVID-19 แบบใดก็ได้ก่อนเข้าร่วมงานอย่างน้อย 24 ชั่วโมง พร้อมแสดงหลักฐาน