ส่งบทความ

กำหนดการสำคัญ 
เริ่มรับบทความ1 ธันวาคม 2564
หมดเขตรับบทความ1 มีนาคม 2565  18 มีนาคม 2565
ระยะเวลาขยายบทความ27 มีนาคม 2565
ประกาศผลการพิจารณาบทความ8 เมษายน 2565
หมดเขตรับบทความฉบับสมบูรณ์22 เมษายน 2565
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน13 พฤษภาคม 2565
วันประชุมวิชาการ EENET 202125 – 27 พฤษภาคม 2565

การส่งบทความและพิจารณาบทความ
          บทความจัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขนาด A4 ไม่เกิน 4 หน้ากระดาษตามรูปแบบ EENET Template (ดาวน์โหลดที่นี่) โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดในการส่งบทความแบบออนไลน์ในเว็บไซต์ 
https://eenet2022.paper4submission.com/login.php การพิจารณาบทความดำเนินการโดยผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชา จำนวน 3 ท่านต่อบทความ โดยบทความที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการ (Proceedings) ของ EENET 2022 เมื่อลงทะเบียนบทความและต้องนำเสนอด้วยตนเองในการประชุมวิชาการ

สาขาบทความวิจัย 
Electrical Power (PW)ไฟฟ้ากำลัง
Electronics (EL)อิเล็กทรอนิกส์
Electric Communication (CM) ไฟฟ้าสื่อสาร
Power Electronics (PE) อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
Computer & Information Technology (CP)คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Control Systems & Intrumentation (CT) ระบบควบคุมและการวัด
Digital Signal Processing (DS) การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
Energy & Energy Saving (ES) พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน
Innovation & Invention (IN) นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
General Electrical Engineering (GN) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า
Special Session On Electrical Engineering (SS)หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า